Monday, May 27, 2024, 7:47pm

Bilugon ta an Bikolyana

Puon Disyembre 2018, an adbokasiyang Magbikol Kita danay na dayupot na kabulig kan mga paratukdo saka mga pampublikong eskwelahan sa Bikol sa pagpautob kan Mother Tongue-Based Multilingual Education (MTBMLE). Ini an kairairaruming katuyuhan kun tano nabubuhay anMagbikol Kita.

Nagpuon sa simpleng mga instructional videos na buót makatabang sa mga nagtutukdo kan MTBMLE sa K-3, nagpadagos an Magbikol Kita sagkod na ini magin sarong website na nagmamawot magin sarong kamalig nin mga materyal sa pagkanuod saka paghimo nin mga ideya para sa mga estudyante kan Kabikulan—sain man na probinsya kan rehiyon.

Sa tabang nin maabot 30 parasurat gikan sa manlainlain na disiplina, an www.magbikolkita.com semanahan na nagpapaluwas nin mga babasahón na pwedeng magin mga katuwang na susugan sa mga klase sa junior sagkod senior high schools. Padagos pang pinapahiwas an lakbang kan website, sagkod na makahimo kita nin pwede tang maapod na ideyasyon sa Bikol para sa satuyang mga kaakian.

Sa puntong ini buót ko ikang alukon, bilang sarong parasurat, na ibanan anMagbikol Kita sa adbokasiyang ini sa paagi nin pag-ambag sa sarong antolohiyang panliteratura na libreng makukua online na pwedeng gamiton kan mga estudyante sa Bikol. An saimong ambag pwedeng:

  • sarong halipot na usipón
  • saro o duwang rawitdawit
  • sarong saysay 
  • sarong iskrip nin pasaling pan-entablado
  • sarong usipón pan-aki* (kun may ilustrasyon, isasubmit ini sa suhay na file/s)
  • saro o duwang rawitdawit pan-aki
  • sarong nobeleta o nobela

Dakulang tabang man kun igwa nin maambag nin digitized o encoded na file/s kan mga klasikong obrang Bikol, siring kan mga napublikar kan Cecilio Press asin mga kaparehong pyesa. Kun ini an saindong kontribusyon, pakibugtakan nin magkakanigong citation. Ipapaaram ta sa mga nanunungdan an liwat na paggamit kaini bago ta ipublikar sa Magbikol Kita saka sa libro.

An mga materyal na ini hinihiling na tabang na kasimbagan sa kakulangan nin mga suplementaryang materyal sa pagkanuod sa Bikol. Kun kaya bukas an antolohiya sa mga obra sa anuman na tataramon kan rehiyon. Minarhay na an mga obrang saimong ipapadara iyo idtong pwedeng mag-angay sa pedagohikal na pangangaipo kan muya mong parabasa—elementarya man, sekundarya, o kolehiyo. Pakibugtakan kun para sa anong edad an muya mong parabasa kan saimong obra—pati naman kun ini luwas sa mga edad kan k-12.

Alagad, igwa nin sarong pangangaipo an antolohiyang ini, na an saimong obra huhusayon sa ortograpiya na sinusunod kan MTBMLE (Teachers’ Resource Guide, DepEd 2019). Kaipuhan ini tanganing malikayan an mga karibungan sa pagkakalainlain sa ispeling kan satuyang mga materyal. Kun saimong itutugot, papaaprubahan saindo an nahusay na obra bago ini iluwas online para sa publiko. Dai nanggad hihiruon an istilo kan pagkasurat, ortograpiya sana.

An obrang saimong ambag pwedeng bago, pwede man na bako. Kun an saimong obra nagluwas sa anuman na publikasyon, ilalaag kaibahan kan obra an susugán kaini tanganing matukduan ta man an satuyang mga kaakian kan tamang pagsaliksik asin paghanap kan mga librong susugán.

Kaibahan kan saimong mga obra, magpadara man ika nin halipot na bionote na dai malampas sa 150 na tataramon asin listahan kan saimong mga libro o publikasyon. Importante ini huli ta an antolohiya  kaipuhan magin bibliyograpikong lyabe pasiring sa pagbasa nin mga libro saka iba pang mga publikasyon, lain kan makukua online.

Mawot mi na mapunan tulos an antolohiya kun kaya minarhay na maipadara an saimong ambag sa paagi kan form sa ibaba, o i-email sa [email protected] bago Enero 31, 2021.

An antolohiyang ini iluluwas bilang sarong pahina kan magbikol kita, dangan ibabariwas sa satuyang mga paratukdo pati naman sa mga awtoridad kan DepEd.

Hagad ko nanggad na anduyugan nindo an magbikol kita sa kamawutan kaini na matabangan an mga Bikolnon na estudyante asin mga paratukdo sa pag-adal, pag-isip, pagsurat, pagtaram, asin pagsabot sa kinaban sa mga tataramon kan Kabikulan.

Dyos mabalos saimo!

Kagmukna & Editor, Magbikol Kita

Magbikol Kita © 2020 Reserbado an gabos na karapatan