Pagsirang asin Pagsulnop

Streaks of Light XXIII

An gabos na ritrato pagrurugaring kan kag-ritrato saka kan Department of Media Studies kan Ateneo de Naga University. Dai pwedeng gamiton para sa anuman na katuyuhan lain sa Streaks of Light 23.

Magbikol Kita © 2020 Reserbado an gabos na karapatan