Saturday, January 28, 2023, 4:43am

Kabanggihan nin kalag

Published on Sunday, August 09, 2020, 5:29pm

Kun an bubon alang na, sabi kan mga gurang, papàno pa ang pagsakdo nin tubig?

Kadaklan na beses napapasipara ta an mga importanteng bagay na pirming yaon. Urog na gayod kun ini sarong padangat mo. Napuon kitang maghidaw kan mga ini kun sinda mayo na. Pati mga santo dai nakakalibre digdi.

Sa sarong surat sa saiyang giya espiritwal na padi, si Mother Teresa nagbuyboy kan saiyang paghidaw ki Jesus: sa sarong Jesus na dai nya namamati an presensya. “Ika tunay na namumutan ni Jesus” sabi nya sa sa padi, “alagad ako, makuri an katuninungan asin kawaran nin huli ta minaturuhok ako alagad dai ko nahihiling, nagdadangog alagad daing mahinanyog…”

Nagkatirikbahan an kadaklan sa mga Kristyano kan naimprenta an mga surat na ini ni Mother Teresa. Sa haloy na panahon, apisar kan saiyang reputasyon bilang sarong “living saint” dai nya mamatian an presensya kan Kagurangnan. Alagad para sa mga batikano sa espiritwalidad, ini sarong normal na pangyayari lalong lalo na sa mga hararom na relasyon sa Mahal na Dyos. Ining pag-alang kan bubon inapod ni kan mistikong santo na si San Juan dela Cruz bilang “dark night of the soul”. Ini bakong pagkapadungkal nin sarong matanos na tawo kundi pagtalubo. Minaabot sa buhay pagpamibi na minalabsay an gabos, nin huli ta an Dyos iniimbataran kita na dai paghanapon an kasiraman sa pagpamibi. Bako sa gabos na panahon magayagaya sa pagmati an pagpamibi. Pinupurga nin Dyos an satuyang mga motibo sa pagpamibi.

Kun nuarin an ulay mo midbid mo na Dyos o nakua mo na ang bagong dalan nin buhay, an kaugmahan sa pagpamibi nawawara, biglang dai mo masabutan an Banal na Kasuratan. Daing pagduda, igwang Dyos, alagad garong harayo na marhay Sya asin daing pakilabot sa lambang saro sato. Siring kaini si inagihan kan Propetang si Elias sa Inot na babasahon. Pakatapos na manggana sya sa hamon kan mga padi ni Baal na ipahiling kun siisay an tunay na Dyos, ginaradan kan mga tawo an mga padi. Kun kaya duminulag sya kan magpuon na ipahanap kan Reyna. Napanô sya nin makuring kamunduan nin huli ta gikan sa yuporya kan saiyang kapangganahan tulus-tulos pinababa sya nin Dyos sa trono asin sinalidahan. Ini bilang pagpagirumdon na an Dyos bakong Dyos nin byolensya kundi Dyos nin pagkahirak asin pagkamuot.

Sa Ebanghelyo, si Pedro nagsapo kan nakakaagid na pangyayari. Sa kaugmahan nya na maka-arog sa saiyang Maestro na naglakaw sa dagat, tuminagbang sya sa baruto tanganing sabaton si Jesus. Alagad kan duminatong an makukusog na duros, natakot asin nagpuon maglubog. 

Kun an dagat iyo an minarepresentar kan gabos na pwedeng katakutan nin mga Hudiyo, si Jesus iyo an nagpakalma kaini. Ano an mga kinakatukatan nyato sa panahon na ini? Hilang, kagadanan, asin pagsolo-solo? An lambang pagpamibi nyato saiya bakong pagdulag sa kinaban na ini kundi pag-atubang sa mga problema kaiba an pagsarig na an gabos malipas alagad an Kagurangnan dai. Na an may kapot kan panahon asin oras asin an bilog na kinaban iyo an Dyos.

An isog nin buót kulang kun gusto mong maglakaw sa ibabaw kan tubig. Nanudan ni Pedro na kinakaipuhan nya pang magbaklay sa disyerto tanganing makanuod.  Dai na sya matagbang tulos-tulos sa dagat. Dai na sya mahanap kan mga darakulang gawi nin pagsalbar. Aatubangon nya an gabos na pagduda asin pagsagin-sagin. Siring man an pangapudan satuya gabos na disipulo. Atubangon nyato an krisis alagad magin mapagmangno sa tingog na Mahal na Dyos na madadangog nyato na naghihinghing sa paagi nin mga gawi nin pagkamuot.  

Kun siring, igwa kitang dakulang pangangaipo na maibalik nyato an sagradong espasyo sa arualdaw na pagkabuhay arog kan pagtuninong, pamibi, asin paghurup-hurop sa kahiwasan kan dagat kan presensya nin Dyos. 

Maalang man ang bubon, yaon sa kairarumi kan satuyang puso an kaggibo kan bubon.

.

Fr. Francis Tordilla
Si P. Francis Tordilla an Kura Paroko kan Parokya asin Santwaryo ni San Judas Tadeo sa Naga. Kinukumpleto nya ngunyan an saiyang doktorado sa Kasaysayan sa Pontifical Gregorian University, Roma. Saro man syang parakanta asin musiko.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Importanteng Paisi: An Magbikol Kita minatao nin galang asin nagmimidbid sa katalingkasan kan lambang kag-ambag na parasurat na makapaglahayag kan saiyang personal na ideya, opinyon, o panànaw, sa pagtubod na ini nakasusog saka nakagamot sa pag-adal, pagsaliksik, asin hararom na paghurup-hurop. An indibidwal na mga artikulo dai nagsasalming sa pangkagabsan na paninindugan kan Magbikol Kita.

Kag-ambag na mga Parasurat

Kenneth Isaiah Ibasco Abante

Khryss Arañas

Mae Diane Azores

Nephtaly Botor

Niles Jordan Breis

Luis Cabalquinto

Jethro Calacday

Greg S. Castilla

France Clavecillas

Christian Dy

Maria Leny Felix

Dennis B. Gonzaga

Jaya Jacobo

Jingjin 淨近

Victor John Loquias

Vic Nierva

Pen Prestado

Joseph Reburiano

Adrian V. Remodo

Aika Robredo

Ronald ‘Bong’ Rodriguez

Jenn Romano

Javier Leonardo Vitug Rugeria

Jay Salvosa

Sari Saysay

Jonas Cabiles Soltes

Kerwin Orville Tate

P. Francis Tordilla

Melba T. Vera Cruz

Ernie Verdadero

Magbikol Kita is published by

We create blogs, videos, websites, graphics, and social media content so you can engage customers online and offline. Visit Creative Coconut Ph for ideas and to contact us.

Resibihon an mga artikulo sa email

Magsubscribe sa mailing list kan Magbikol Kita. Resibihon an mga artikulo direkta sa saindong email.

An Magbikol Kita sarong adbokasiyang nagtutulod, nagpapararom, asin nagpapahiwas kan paggamit sa mga tataramon na Bikol sa online na kinaban. Orihinal ining sarong midyum nin paghiras nin kaaraman dapit sa lenggwaheng Bikol para sa mga nagtutukdo asin nag-aadal kan tataramon. An paghimo kan website na ini sarong lakdang nin pagpahiwas kan sakop asin abot kan Magbikol Kita tanganing magin sarong kamalig nin impormasyon para sa mga Bikolnon—asin mga buót makanuod kan tataramon—yaon man sinda sain sa bilog na kinaban. Madya na, Magbikol Kita!

Para sa mga buót maghiras nin mga artikulo, opinyon, suhestyon, asin iba pang buót nindong ipaabot samuya, mag-email sa [email protected] o imessage kami sa contact form sa ibaba.

An ortograpiya asin istilo sa lenggwahe na ginagamit kan Magbikol Kita nakasusog sa ginagamit kan Mother Tongue-Based Multilingual Education (MTB-MLE) kan Departamento kan Edukasyon. Ini tanganing an anuman na maipublikar sa idea hub na ini pwedeng magamit kan mga eskwela, urog na sa mga pampublikong eskwelahan.

I-message sana kami para sa mga hapot o anuman na buót nindong ipaabot sa samuya.

4 + 5 =

Magbikol Kita © 2021 Reserbado an gabos na karapatan