Thursday, April 25, 2024, 5:56pm

Kaaraman an satuyang panlaban

Published on Saturday, July 11, 2020, 7:29am

Madya na, Magbikol kita!

Mapuon kita sa signature na alok kan Magbikol Kita puon kan punan ko ini kan Disyembre 5, 2018, sa paagi nin kan inot na episode kan nakatudan ta nang semanahan na instructional video dapit sa lenggwaheng Bikol.

Puon kaidto, manlainlain nang suhestyon dapit sa direksyon kan orihinal na Facebook page an ipinadara satuya kan mga followers asin subscribers. Lain kan instructional videos, yaon an pagbasa nin mga obrang panliteratura sa Bikol, yaon an pagluwas nin mga social media cards dapit sa kultura asin agi-aging Bikolnon, nagkaigwa man kita nin mga tematikong social media engagements kun igwa nin mga holidays o espesyal na mga okasyon, kadakol pang iba.

Kan ipinairarom an nasyon—kaibahan kan bilog na kinaban—sa pandemyang dara kan CoViD19, bilang promotor kan Magbikol Kita, nahiling ko an makuring pangangaipo sa impormasyon dapit satuyang mga kasakitan. Digdi ko pinunan an pag-Bikol kan mga materyal na ilinuluwas kan manlainlain na ahensya kan gobyerno, mga lokal asin internasyunal na organisasyon, asin iba pang sektor na nagmamakulog sa mga namamanwaan sa pagsabat sa mga peligrong dara kan CoViD19. Dai kita nag-untok sa pag-translate. Arualdaw, dawa ano, basta importanteng impormasyon, minaluwas iyan sa Magbikol Kita page.

Hininguwa ta na dawa sa sadit na paaging ini, makaambag kita sa pagpakusog asin pagpapusog kan sosyudad Bikolnon. Huli ta sa panahon na ribong an mga namamanwaan kun arin an tutubudon, importante na igwang mga pribadong paghiro na nagtutulod kan tama asin magkakanigong impormasyon asin komunikasyon. Nagtutubod ako, kaibahan an nagkapirang boluntaryong nagtatabang sa Magbikol Kita, na naitao ta man an pangangaipong ini. Masasalming ini sa mga mensahe kan mga indibidwal, institusyon, asin mga opisina na arualdaw nagsusubaybay, naghihiras, nagrerepost, naggagamit kan mga materyal na ipinapaskil sa satuyang social media page.

Dai pa tapos an pandemyang CoViD19. Dai pa man tapos an pangangaipo sa mga lokalisado asin kontekstwalisadong impormasyon. Dawa ngani bako nang arualdaw, nagluluwas pa man giraray an Magbikol Kita nin mga social media materials para sa satuyang mga kahimanwa.

Dangan uya, pormal na hinahatod mi saindo an sarong bagong paghiro: an www.magbikolkita.com.

Dawa ngani igwa kita nin kadipisilan sa pagbuhay-buhay ngunyan, kaipuhan nanggad, bako sanáng magpadagos, kundi mag-uswag. Sa inspirasyon na hatod kan mga simbag kan publiko sa satuyang CoViD-related materials, napag-atid-atid mi na panahon man ini na gamiton ta an online platform para sa paghimo nin mga kaisipan asin pagbilog nin mga ideyang Bikolnon—sa mga Bikol na tataramon.

Mayo pa kaini, huli ta an internet, kadaklan nasa Ingles, asin mga nangungurog na mga lenggwahe. Medyo masasakitan kita sa search engine optimization (SEO) huli ta an gagamiton ta sa website na ini iyo an Bikol—manlainlain na mga Bikol na tataramon. Alagad aakuon ta an agyat na iyan. Dai ta aram, tibaad kita an magdara kan SEO na Bikol. An importante iyo na punan ta an paghirirasan nin mga kaisipan dapit sa satuyang buhay Bikolnon gamit an sadiri tang mga tataramon. Sa siring na paagi, lugod dakulang kabtang kan satuyang sosyudad an magamit an mga kaaraman asin kakayahan na maruluwas sa website na ini tanganing kita urog na magin makusog asin pusog na sosyudad. Sa kinaban na igwang mga makukusugon na pwersa, an lokalisadong paghiro na siring kan Magbikol Kita sarong subersyon, sarong pagsabat na nangungurog na sulog tanganing kita man magin urog na mabaskog asin makayanan tang makisabay sa hiro kan kinaban sa sadiri tang paagi.

Dakulaon asin udok na marhay an sakuyang pagpapa-Dyos mabalos sa mga parasurat, kolumnista, asin mga makuntribwer sa Magbikol Kita. Halaba po an lista kan satuyang mga kolumnista na an mga ngaran minatao nin awad-awad na kredibilidad sa paghiro tang ini. Hali sinda sa manlainlain na displina, hali sa manlainlain na institusyon, hali sa manlainlain na lugar sa Bikol asin sa ibang parte kan kinaban. Sinda gabos nag-iyo sa simpleng imbitasyon na maghiras kan sadiri—daing bayad ta bako pa man income-generating an satuyang website. Huli digdi, an Magbikol Kita sarong inisyatiba nanggad na minagkan sa puso asin kalag na Bikolnon.

Lauman sa bagong harong na ini kan Magbikol Kita an regular na mga kontribusyon asin mga kolum kan halabang listahan kan mga boluntaryong parasurat hali sa manlainlain na disiplina. Sa Magbikol Kita, maghirirasan kita nin pagkasabot kan kinaban na satuyang hinihiruan sa paagi na madaling masabutan kan gabos. Gamiton ta an mabagsik asin marikas na plataporma kan internet tanganing ikurahaw sa kinaban an mga kaisipan na Bikolnon. Para ini sa satuya gabos, yaon ma kita sain, anuman an satuyang ginigibo.

Sa panahon man na nakakamati kita nin kasakitan, sa panahon man na dakol an karibungan asin kawaran nin paglaom, sa panahon man na dakula an hunâ kan estado sa satuyang mga karapatan pantawo asin mga magkakanigong institusyon arog kan midya, makusog an buót dawa may takot asin pagduwaduwa, ini an satuyang pagsalugsog sa makusog na ringis nin inhustisya—uya an Magbikol Kita Online.

Sa panahon na ini na nangunguriyat an kaputikan, an Magbikol Kita manunuga para sa katotoohan.

Digdi, urog ta pang pakusugon an satuyang mga tingog—an tingog Bikolnon.

.

Victor Dennis Nierva
Si Vic Nierva iyo an kagtugdas asin promotor kan Magbikol Kita. Tubong Lupi, Camarines Sur, sya sarong awtor, pararawitdawit, paradisenyo, asin iba pa. Dating paratukdo sa unibersidad, sya ngunyan sarong paratulod kan tataramon, kultura, asin sosyudad Bikolnon. Sya man an katuwang na kagtugdas kan content company na Creative Coconut Ph.

1 Comment

  1. Avatar

    Maogmang pataratara saimo Vic sa sa pagpoon kaining Mag-BikolKita.Com! Magdanay man logod an saimong isinasabwag na pisog nin karahayan asin magbunga nin dakol pa. Magayonon na pagpoon! Angayon man sa Ebanghelyo ngunyan manungod sa Parasabwag.

    Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Importanteng Paisi: An Magbikol Kita minatao nin galang asin nagmimidbid sa katalingkasan kan lambang kag-ambag na parasurat na makapaglahayag kan saiyang personal na ideya, opinyon, o panànaw, sa pagtubod na ini nakasusog saka nakagamot sa pag-adal, pagsaliksik, asin hararom na paghurup-hurop. An indibidwal na mga artikulo dai nagsasalming sa pangkagabsan na paninindugan kan Magbikol Kita.

Kag-ambag na mga Parasurat

Kenneth Isaiah Ibasco Abante

Khryss Arañas

Mae Diane Azores

Nephtaly Botor

Niles Jordan Breis

Luis Cabalquinto

Jethro Calacday

Greg S. Castilla

France Clavecillas

Christian Dy

Maria Leny Felix

Dennis B. Gonzaga

Jaya Jacobo

Jingjin 淨近

Victor John Loquias

Vic Nierva

Pen Prestado

Joseph Reburiano

Adrian V. Remodo

Aika Robredo

Ronald ‘Bong’ Rodriguez

Jenn Romano

Javier Leonardo Vitug Rugeria

Jay Salvosa

Sari Saysay

Jonas Cabiles Soltes

Kerwin Orville Tate

P. Francis Tordilla

Melba T. Vera Cruz

Ernie Verdadero

Magbikol Kita is published by

We create blogs, videos, websites, graphics, and social media content so you can engage customers online and offline. Visit Creative Coconut Ph for ideas and to contact us.

Resibihon an mga artikulo sa email

Magsubscribe sa mailing list kan Magbikol Kita. Resibihon an mga artikulo direkta sa saindong email.

An Magbikol Kita sarong adbokasiyang nagtutulod, nagpapararom, asin nagpapahiwas kan paggamit sa mga tataramon na Bikol sa online na kinaban. Orihinal ining sarong midyum nin paghiras nin kaaraman dapit sa lenggwaheng Bikol para sa mga nagtutukdo asin nag-aadal kan tataramon. An paghimo kan website na ini sarong lakdang nin pagpahiwas kan sakop asin abot kan Magbikol Kita tanganing magin sarong kamalig nin impormasyon para sa mga Bikolnon—asin mga buót makanuod kan tataramon—yaon man sinda sain sa bilog na kinaban. Madya na, Magbikol Kita!

Para sa mga buót maghiras nin mga artikulo, opinyon, suhestyon, asin iba pang buót nindong ipaabot samuya, mag-email sa [email protected] o imessage kami sa contact form sa ibaba.

An ortograpiya asin istilo sa lenggwahe na ginagamit kan Magbikol Kita nakasusog sa ginagamit kan Mother Tongue-Based Multilingual Education (MTB-MLE) kan Departamento kan Edukasyon. Ini tanganing an anuman na maipublikar sa idea hub na ini pwedeng magamit kan mga eskwela, urog na sa mga pampublikong eskwelahan.

I-message sana kami para sa mga hapot o anuman na buót nindong ipaabot sa samuya.

9 + 13 =

Magbikol Kita © 2021 Reserbado an gabos na karapatan