Mag-abroad o magpuli? Ini an krus sa dalan ko kan madali na akong matapos mag-adal sa Amerika. Masakit an desisyon ta pareho ini magayon: an kada saro nakaugat sa hararom na pagpapahalaga asin pagtubod. Mas madali kuta kun an hapot: Sain ko gustong magduman? Pero mas...

read more