Gamit ini bilang panhapin o pangkutson sa mga mapapasaon o sensitibong bagay tanganing dai mapasâ kun kaipuhan ibyahe. Saro na man siguro ini sa pinaka-therapeutic na materyal na naimbento nin tawo, nin huli ta mga masiramon papurutukon an mga saradit kaining air...

read more